Tibukoğlu Yapı

KVKK Metni

Tibukoğlu Yapı

Kişisel Verilerin
Korunması Kanun Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA  AYDINLATMA METNİ


Tibukoğlu Yapı (Şirket) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna gerekli önemi vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile, her türlü kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, ilgili yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işlenmesine ve muhafaza edilmesine hassasiyet göstermekteyiz.
 1. Kişisel veri nedir, kim işler? 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydederek saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.     
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe dayanarak topluyoruz?
Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak şirketimiz birimleri ve ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, telefon, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar, tutanaklar, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalar, mobil uygulamalar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenlerle toplanan kişisel verileriniz işlenmekte, kullanılmakta, kaydedilmekte ve depolanmaktadır.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir.
 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • Şirket ile müşteriler arasındaki ilişkilerin yürütülebilmesi,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunulabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması,
 • Müşteri değerlendirme/şikayet süreçlerinin yönetimi,
 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi,
 • Hukuksal, denetimsel ve mali işler gibi konuların yürütülebilmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı
KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilecektir;
 • Çalışanlarımıza,
 • Tedarikçilerimize,
 • Banka, resmi kurum ve kuruluşlara,
 • İş ortaklarımıza,
 • Hizmet sağlayan şirketlere,
 • Dışarıdan hizmet alınan firmalara,
 • Hukuk büroları, avukatlar, mali müşavirlik yetkilileri ve danışmanlık şirketlerine,
 • Yurtdışı iş ortaklarımıza,
 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun Kapsamındaki Hakları
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere, KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
 1. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Şekli
Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirkete daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle Şirkete iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için adresimiz; Karakusunlar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 9 A Blok 190 Numara YDA Center 06530 Çankaya / ANKARA Mail adresimiz; [email protected] Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;
 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar  için uyruğu, pasaport veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
 • Talep konusu
Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Kişisel veri sahibinin dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Şirkete iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.